Sosyal Sorumluluk

Ülke ekonomisine değer katan işler yapmak, topluma sürdürülebilir katkı sağlamak, bizim kurumsal sosyal sorumluluk politikamızın temelini oluşturur. Değerlerimiz çerçevesinde tüm faaliyetlerimizin rotasını çizer; toplumumuzun yaşam kalitesini yükseltmek ve doğanın bize sunduğu kaynakları verimli kullanma sorumluluğu ile çalışmalarımıza yön veririz.

Daha yaşanabilir bir dünya için rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptığımız yatırımlarla “temiz enerji” kullanımına yönelik farkındalık oluştururken; ekolojik ayak izimizi azaltmanın yollarını ararız.


KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikası, bütüncül bir yaklaşım kapsamında ve sürdürülebilir gelecek stratejilerine dayalı iş modelleri çerçevesine dayanır. Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk faaliyetleri, toplumsal, sosyal ve ekonomik boyutlar bağlamında ele alınır.

Sürekli iyileştirmek ve daha ileri hedeflere taşımak, kurumsal sürdürülebilirlik anlayışımızın ana hatlarını oluşturur. Gerek fabrikamızın bulunduğu bölge ve gerekse yurt çapında, GÖKAY KALIP’ın paydaşlarına karşı sorumluluğunu ortaya koyacak şekilde değerlendirilir. Bu nedenle tüm paydaşlarla bir değer zinciri oluşturulması doğrultusunda, “sürdürülebilirlik” yaklaşımımız ve “kurumsal sosyal sorumluluk” uygulamalarımız bir bütün olarak ele alınır.

 • Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikamız, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim temelinde
 • Riskleri etkin bir biçimde yöneterek, tüm süreçleri sürekli iyileştirmek,
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda sıfır kaza ilkesiyle çalışmak,
 • Şirket performansını ve üretimin verimliliğini artırmak,
 • Çalışanları aktif katılıma özendirerek açık iletişim ortamı sağlamak,
 • Enerjiyi verimli kullanmak, çevresel dengeyi ve doğal kaynakları korumak,
 • Paydaşların iklim değişikliği konusunda bilgilerini ve toplumsal bilincini artırmak,
 • Ulusal çevre mevzuatı, ilgili çevre standartları ve bu alandaki en iyi teknolojileri temel alan sürdürülebilir bir çevre yönetimi politikası izlemek
 • Tüm faaliyetlerinde bilgi güvenliği ve iş sürekliliğini sağlamak,
 • Ulusal ve uluslararası mevzuat gerekliliklerine uymak,
 • Paydaşlarıyla ilişkileri şeffaf bir biçimde ve ortak akıl ile yönetmek,
 • Müşteri memnuniyetinde sürekliliği sağlamak,
 • Tedarikçilerini sürdürülebilirlik uygulamalarına yönelik olarak geliştirmek,
 • Sürdürülebilir çevre politikası uygulamalarını, şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmak,
 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk faaliyetlerini şirket stratejileri, hedefleri ve öncelikleri doğrultusunda paydaşlarına sunmak,
 • Başta etik değerler ve yolsuzlukla mücadele olmak üzere, Kurumsal Yönetim İlkelerini şirket kültürü olarak benimsemek, prensiplerini kapsar.

Kurumsal Yönetim anlayışına uygun çalışmaların Şirket bünyesinde devamına ve hayata geçirilmesine dair faaliyetlerimizin yanı sıra, bunun Şirketimiz paydaşlarıyla beraber gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalara gereken özeni göstermek suretiyle bu doğrultudaki “Sosyal Sorumluluk” faaliyetlerimizin sürdürülmesine gereken önem verilir.

Bu çerçevede, tüm paydaşların eşitliği, bilgilendirme sorumluluğu ve kurumsal yönetim uygulamaları ile beraber, şirketimizin kurumsal faaliyetlerinde sürdürülebilirliğin sağlanması, şirketimizin temel amaçları arasında yer alır.

Çevresel, sosyal ve yönetsel açılardan Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikası geliştirilmek suretiyle, Üst yönetim düzeyinde takip edilir. İlgili konular yönetim gözden geçirme bünyesinde değerlendirilerek raporlanır. Kurumsal, sosyal ve çevresel etkinlikleri ve faaliyetleri doğrultusunda; bu süreçlerin yönetimi, iyileştirilmesi ve denetlenmesi ile yönetsel, sosyal ve çevresel performansın raporlanması ve elde edilen sonuçların tüm paydaşların bilgisine sunulması şirket için önem taşır.

Bu kapsamda, GÖKAY KALIP’ın sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk faaliyetleri ulusal ve uluslararası standartların tatbikini mümkün kılacak yaklaşımların hayata geçirilebilmesi ve geliştirilebilmesi için şirket politikaları kapsamında ele alınarak uygulamaya geçirilir ve gelişmeler takip edilir.